Göm menyn

 

Forskarrollen: Metodikern, etikern, författaren

Hösten 2015, 7,7+7,5 HP

Kursföreståndare: Martin Kylhammar och Bengt Erik Eriksson

 

Syfte

Att ge inblick i och kunskaper om den praktik som forskare har att möta och hantera, utveckla och fördjupa i sina skilda vetenskapliga och samhälleliga roller. I fokus står det vetenskapliga hantverket: material, tolkning, källkritik, skrivande, etik, publicering, kommunikation samt karriär.

Lärandemål

De övergripande lärandemål för forskarutbildning som denna kurs adresserar är följande:

a/ Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrig.

b/ Visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar.

c/ Visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring två centrala moment i den vetenskapliga analys- och skrivprocessen. Det första momentet, om material, tolkning och etiska överväganden, utgör sammantaget 7,5hp. Det andra momentet, om det vetenskapliga skrivandets hantverk, arenor och villkor, utgör resterande 7,5hp. Kursen avslutas med ett övergripande seminarium om forskarrollens skilda dimensioner.

Etappavgång

Det är möjligt för doktorander utanför Tema Q att följa delar av kursen och i samråd med kursledningen finna en individuell utformning.

Undervisning

Föreläsningar och seminariediskussioner, vilka genomgående skall kunna kopplas till doktorandernas avhandlingsprojekt och forskarpraktik. Forskarrollens skilda dimensioner och dilemman skall doktoranderna belysa med hjälp av egen forskningserfarenhet och med ett aktivt deltagande i diskussioner samt genom inläsning av den angivna litteraturen till varje tillfälle.

Examination

Aktivt deltagande vid respektive kurstillfälle samt individuella redovisningar. Vid förhinder att närvara redovisning genom skriftlig komplettering.

Schema

Tid och lokal då inget annat anges är klockan 10 till cirka 12 på torsdagar i Tvärsnittet, Tema Qs lokaler i Kopparhammaren i Norrköping. Ytterligare kurstillfällen och träffar kan tillkomma. Ordinarie seminarier (högre seminariet och torsdagsseminariet) kan komma att integreras som kurstillfällen.

Litteratur

Grundlitteratur: Celia Lury & Nina Wakeford (eds.) Inventive Methods – The happening of the social. London 2014 samt Janken Myrdal. Spelets regler i vetenskapens hantverk. Stockholm 2009. Uppsatserna och kapitlen i dessa böcker läses i relation till relevant föreläsningsinnehåll samt diskuteras i samlad form vid kursavslutningen.

Kompletterande litteratur: Under kursens gång tillkommer ett antal individuella läsuppgifter, vilka redovisas muntligt. Förslag på kompletterande litteratur presenteras i samband med kursintroduktionen samt i en länklista.

Läsanvisning till varje kurstillfälle: Lärare kompletterar senast två veckor före kurstillfället, via e-post till kursdeltagarna, med ytterligare anvisningar om hur inläsning ska ske, kompletterande material eller övningar inför kurstillfället och hur detta läggs upp.

 

PM-arbetets plats i denna kurs

Denna kurs är för Tema Q-doktorander integrerad med det PM-arbete som utgör avslutningen på första årets doktorandstudier. Under terminen skall således successivt forskarutbildningen individualiseras i den meningen att handledare och doktorand tillsammans och från terminens start ansvarar för att PM-arbetet och det förberedande doktorsavhandlingsarbetet påbörjas och prövas. PM-arbetet skall sikta mot en publiceringsbar text, som kan fungera fristående eller som en tänkbar del av den kommande avhandlingen. Textens omfång bör vara inom de ramar som sedvanligt räknas som uppsatsens eller kapitlets i de skilda vetenskapstraditionerna. Handledare ansvarar vidare för att i samråd med doktoranden bestämma vilken övrig metodrelaterad litteratur som skall inhämtas under terminen utöver den gemensamt obligatoriska. Det finns utrymme för högst 1000 sidor exempelmaterial eller fördjupning av metodavsnitt av särskild relevans för den enskilde doktoranden. Högskolepoängen för PM-arbetet är en del av forskarutbildningens avhandlingsarbete.

 

Schema

27/8

 

Bengt Erik Eriksson, Martin Kylhammar

 

Kursintroduktion: Idé, mål, uppläggning, grundlitteratur och kompletterande litteratur, hjälpmedel

3/9

 

Martin Kylhammar,

Bengt Erik Eriksson

 

 

Kursstart – Del 1

 

Att tolka texter. Källkritik och etik

 

Litteratur:

Kylhammar, Martin, ”Om det fortfarande behovet av samverkan mellan idéhistoria, litteraturvetenskap och historia" i Den tidlöse modernisten (Carlsson, 2004), s 195-231.

Några texter tillkommer på seminariet.

17/9

 

Bengt Erik Eriksson, Martin Kylhammar

 

Att tolka det icke textbundna

Litteratur:

Darin J. Arsenault, Laurence D. Smith and Edith A. Beauchamp. Visual Inscriptions in the Scientific Hierarchy: Mapping the ''Treasures of Science''. Science Communication 2006 27: 376 [PDF]

 

24/9

 

Maria Björk, Magdalena Hillström

 

Att skriva medicinhistoria

 

Att forska på offentligt tryck: några reflexioner

 

Litteratur:

Kapitlet ”Inledning” i Maria Björk. (2011). Problemet utan namn? Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980. 2011. Finns på Diva.

Per Wisselgren, ”Vetenskap och/eller politik? Om gränsteorier och utredningsväsendets vetenskapshistoria.” I Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, sid. 103-119, 2008. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:151075/FULLTEXT02.pdf

Kent Zetterberg, ”Det statliga kommittéväsendet” i Att styra riket. Stockholm: Allmänna förlaget 1990; S. 284-309.

 

1/10

 

 

Inger Olausson, Jenny Sjöholm

 

 

Dagböcker och räkenskaper

Skapandets praktiker och geografier

 

Litteratur:

 

Liljewall, Britt (1995). Bondevardag och samhällsförändring: studier i och kring västsvenska bondedagböcker från 1800-talet. Diss. Göteborg : Univ. S 30-52.

Myrdal, Janken (red.) (1991). Alla de dagar som är livet: bondedagböcker om arbete, resor och umgänge under 1800-talet. Stockholm: Nordiska museet. S 7-19.

Olausson, Inger (2014). En blomstrande marknad: handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län. Diss. Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet, 2014. S 60-67, 70-73.

Jenny Sjöholm, The art studio as archive: tracing the geography of artistic potentiality, progress and production
Cultural Geographies July 2014 21: 505-514.

H Hawkins, Creative geographic methods: knowing, representing, intervening. On composing place and page
Cultural Geographies April 2015 22: 247-268.

8/10

 

Malin Thor Tureby, Lena Sohl

 

Muntliga källor och metoder.

 

Kvalitativa metoder: forskningens hantverk, skrivande och makt. 

 

Litteratur:

2-3 valfria artiklar/kapitel ur antologin Muntlig historia – i teori och praktik, Malin Thor Tureby & Lars Hansson (red.), Lund, Studentlitteratur 2015, 234 sidor (ca 50 sidor)

 

Diana Mulinari (1999). ”Vi tar väl kvalitativ metod ‒ det är så lätt”. I Mer än kalla fakta. Kvalitativ forskning i praktiken.(red.) Katarina Sjöberg. Lund: Studentlitteratur. S. 36-57

Lena Sohl (2014). ”Metod, metodologi och makt” (Kapitel 2), s. 53-91. I Att veta sin klass. Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. Stockholm: Atlas akademi

15/10

 

Ulf Peter Hallberg, Bengt Erik Eriksson, Martin Kylhammar

 

 

En gästande författare: Ulf Peter Hallberg

Vad gjorde Harry i New York, Neapel och Paris?

 

Lästips:

Ulf Peter Hallberg. Strindbergs skugga i Nordens Paris (2012)

Ulf Peter Hallberg. Passagearbetet. Paris, artonhundratalets huvudstad (2015)

22/10

 

Bengt Erik Eriksson, Martin Kylhammar

 

 

Kursstart – Del 2

Skrivandets hantverk 1: Skrivandets vardag

Litteratur:

Valfri text bland böcker som presenteras vid första kurstillfället samt ett dokument med ”skrivråd” som delas ut separat.

10/11

OBS

tisdag

 

Martin Kylhannar, Bengt Erik Eriksson

 

Skrivandets hantverk 2: Forskarrollens särprägel? Vetenskapliga genrer. Forskare, journalister, lärare, författare med mera.

 

Litteratur:

Artiklar i länklistan.

12/11

 

Bengt Erik Eriksson, Martin Kylhammar 

 

Den vetenskapliga artikeln och den vetenskapliga tidskriften. Sammanläggningsavhandlingen. Licentiatuppsatsen.

Litteratur:

Stefan Hirschauer. Editorial Judgments: A Praxeology of 'Voting' in Peer Review. Social Studies of Science 2010 40: 71 [PDF]

Artiklar i länklistan.

17/11

OBS tisdag

 

Stina Kylhammar, Bengt Erik Eriksson. Martin Kylhammar

 

Monografin, bokförlaget, marknaden och läsaren

Litteratur:

Artiklar i länklistan.

26/11

 

Bengt Erik Eriksson, David Lawrence

 

Att värdera det skrivna – Utgångspunkter, modeller och trender

 

Litteratur:

Gå igenom avdelningen ”Bibliometri” på universitetsbibliotekets hemsida samt för LiU Electronic Press.

Myrdal (2009) s. 144-187.

Artiklar i länklistan.

3/12

 

Martin Kylhammar

Bengt Erik Eriksson

 

Forskarrollen: Ett samtal

Genomgång av kurslitteraturen

Kursvärdering

Onsdagen den 3/2 2016

10 - 12 samt 13 - 15

 

Q-seminarium

(Obligatoriskt för de seniora forskarna)

 

PM ventilering för Q doktorander. Övriga kursdeltagare enligt särskild överenskommelse och i samråd med respektive handledare.

 


Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-02